ތިނަދޫގައި މިހާރު ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްތައް

 

ޕްލުމޭރިއާ ގެސްޓް ހައުސް

ވ.ތިނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 9606706001
މޯބައިލް: 9609781354 | 9609555415

ރަތް ނިކަ ބީޗް

ވ.ތިނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު: xxx، xxx | މޯބައިލް: xxx

ކަސަ ބަރާބަރު މޯލްޑިވް

ވ.ތިނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު: 3892898034

މޯލްޑިވްސް ސަނެސެޓް ލޮޖް އެންޑް ވިލެޖް އެންޑް ލޮޖް

ވ.ތިނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
960މޯބައިލް: 7893093

ވަވޮއި ބީޗް ވިވް

ވ.ތިނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
މޯބައިލް: 9607999595

ހުދު ރާކަނި ލޮޖް

ވ.ތިނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
މޯބައިލް: 9607625307