ތިނަދޫގެ ބަނދަރު ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކޮށް ނިމިއްޖެ

ތިނަދޫގެ ބަނދަރު ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކޮށް ނިމިއްޖެއެވެ. 8 ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން މަރާމާތުކުރެވުނު މިސަރަހައްދުގައި 67 ފޫޓްގެ ސަރަހައްދެއްވަނީ މަރާމާތުކޮށްފައެވެ. އިރުވައިމޫސުމުގެ ހަޅަޖަހާ ދުވަސްވަރު ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ހަލާކުވާ

Read more

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ އެމް.ޑީ އާޒިމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިއްޔެ ކުރިޔަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތުމުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިއުނދަގޫ އެތައް މައްސަލައެއް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އީ އާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް

Read more

ވ.ތިނަދޫގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހެލްތް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވާވު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހެލްތް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރަށްވައިފިއެވެ. 2 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާޖޭގައި

Read more

ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެންވިރޮންމެންޓް މިނިސްޓަރ ހުސައިން ރަޝީދު އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ވ.ތިނަދޫ ކޮއުންސިލުން އެންވައިރޮމެންޓް މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 30 ސެޕްޓެމްބެރް 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫ ކައުންސިލުން

Read more

ތިނަދޫގައި ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވި ފަރާތަށް ހަނދާނީ ފިލާ އަރުވައިފި

ވ. ތިނަދޫ ގައި އެންމެފުރަތަމަ ގެސްޓް ހައުސްއެއް  ބިނާ ކުރި ފަރާތަށް އެކަމުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެފަރާތަށް ހާއްސަ ހަންދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފިއެވެ. ޓްއަރިޒަމް ޑޭގައި 

Read more

ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްެގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ވ.ތިނަދޫ ކައުންްްސިލްގެ ވެބްސައިޓް ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވައިފިއެވެ. މި ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ޓްއަރިޒަމްޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި

Read more

ވ.ތިނަދޫގައި ސްޓެލްކޯއިން އަލަށް އިންޖީނުގެއެއް އަޅަނީ

ވ. ތިނަދޫގައި ސްޓެލްކޯއިން އަލަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޖީނުގޭގެ ބިން ބައްލަވާލެއްވުމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ ހަސަން މުގުނީ ވަޑައިގެންނެވުމުން ވ.ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

Read more