ވ.ތިނަދޫގައި ސްޓެލްކޯއިން އަލަށް އިންޖީނުގެއެއް އަޅަނީ

ވ. ތިނަދޫގައި ސްޓެލްކޯއިން އަލަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޖީނުގޭގެ ބިން ބައްލަވާލެއްވުމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ ހަސަން މުގުނީ ވަޑައިގެންނެވުމުން ވ.ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

Read more