ތިނަދޫގެ ބަނދަރު ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކޮށް ނިމިއްޖެ

ތިނަދޫގެ ބަނދަރު ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކޮށް ނިމިއްޖެއެވެ. 8 ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން މަރާމާތުކުރެވުނު މިސަރަހައްދުގައި 67 ފޫޓްގެ ސަރަހައްދެއްވަނީ މަރާމާތުކޮށްފައެވެ. އިރުވައިމޫސުމުގެ ހަޅަޖަހާ ދުވަސްވަރު ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ހަލާކުވާ ތިނަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ތިނަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި  ކޮންމެ 2 އަހަރުން 1 އަހަރު ތިނަދޫ ކައުންސިލުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މަރާމާތުކުރަމުންނެވެ.

ކުރީގައި ބަނދަރުއޮތް ހާލަތު

ޖުމްލަ 185000 ރުފިޔާ ޚަަރަދުވި  މިމަސައްކަތުގައި  ތިނަދޫގެ ކަނބަލުންގެ ފަރާތުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރ އަހުމަދު ނަސީމްއާއި ، ޕްލުމޭރިޔާ މޯލްޑިވްސް އަދި ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 2 ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ސައީދުއާއި ޝަމީމުގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލުންވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

ބަނދަރު މަތާމާތުކޮށް ނިމިފައި

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *